D2206 เสียงธรรม DVD ชุดที่ ๖

ท่านพุทธทาส ภิกขุ
สวนโมกขพลาราม ไชยา สุราษฎร์ธานี

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากธรรมทานมูลนิธิ สวนโมกขพลาราม

DVD ชุดนี้ประกอบด้วย

2231: 451-455 เสียงธรรม ชุดที่ 31
ขันติ ที่ท่านยังไม่รู้จัก ฯลฯ
2232: 456-457 เสียงธรรม ชุดที่ 32
สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก ฯลฯ
2233: 458-462 เสียงธรรม ชุดที่ 33
ข้อความนำเรื่องให้รู้จักอริยสัจจ์ ฯลฯ
2234: 463-464 เสียงธรรม ชุดที่ 34
ธรรมชาติแห่งการเห็นแก่ตัว ฯลฯ
2235: 465-466 เสียงธรรม ชุดที่ 35
ธรรมปริทรรศน์สำหรับ...ฯลฯ
2236: 467-468 เสียงธรรม ชุดที่ 36
ก ข ก กา ของความดับทุกข์...ฯลฯ


ใช้กับเครื่อง Computer เท่านั้น

จำนวน ๑ แผ่น

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

บริการ : จัดทำสำเนาแผ่น DVD
ให้แก่นักสะสม นักศึกษา ห้องสมุด ห้อง
เรียน และผู้ต้องการทำสำเนาเแผ่นซีดี
เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานให้กับผู้อื่น
การทำสำเนาให้ครั้งละไม่เกิน ๒
ชุด และทยอยขอทำเพิ่มได้หลังจาก
ได้รับแผ่นแล้วเว้นห่างทุก ๒ สัปดาห์


ผู้ที่สนใจให้ส่งซองเปล่าขนาด 9 x 6-1/2
นิ้ว 23 x 16 ซม. (ซองสีเหลือง หาซื้อได้
ที่ทำการไปรษณีย์) ติดแสตมป์ ๕ บาท
พร้อมสอดแผ่นเปล่า DVD จำนวน ๒ แผ่น
จ่าหน้าถึงตัวท่านเองแล้วส่งมาที่ :

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองช้ายล่าง "D2206 เสียงธรรม DVD ชุดที่ ๖"